فتوتراپی و UV

PHILIPS Actinic BL TL TL MINI 4W/10

Actinic BL TL TL 6W/10 1FM/10X25CC

PHILIPS Actinic BL TL TL 8W/10 1FM/10X25CC

Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/6X10BOX

Actinic BL PL-S 11W/10/2P 1CT/6X10BOX