محصولات

PHILIPS Actinic BL TL TL MINI 4W/10

لامپ رشته ای 100 وات افروغ ساده

Actinic BL TL TL 6W/10 1FM/10X25CC

لامپ رشته ای 60 وات افروغ ساده

PHILIPS Actinic BL TL TL 8W/10 1FM/10X25CC

لامپ رشته ای 40 وات افروغ ساده

PHILIPS Actinic BL TL TL-D 18W/10 1SL/25

 

خرید آنلاین:

electroghafouri.ir/actinic-bl-tl-tl-d-18-w10-1sl-25

Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/6X10BOX

Actinic BL PL-S 11W/10/2P 1CT/6X10BOX

صفحه1 از2