محصولات

PHILIPS Actinic BL TL TL MINI 4W/10

لامپ رشته ای 100 وات افروغ ساده

Actinic BL TL TL 6W/10 1FM/10X25CC

PHILIPS Actinic BL TL TL 6W/10 1FM/10X25CC

لامپ رشته ای 60 وات افروغ ساده

PHILIPS Actinic BL TL TL 8W/10 1FM/10X25CC

PHILIPS Actinic BL TL TL 8W/10 1FM/10X25CC

لامپ رشته ای 40 وات افروغ ساده

Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/6X10BOX

Actinic BL PL-S 11W/10/2P 1CT/6X10BOX

صفحه1 از2